Polityka RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że HYDRO-ELEKTRA Adrian Lobermajer z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomska 122/II/6 przetwarza dane osobowe. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w niniejszym dokumencie.

 Źródło danych osobowych Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy:

 • bezpośrednio i/lub
 • ze źródeł publicznie dostępnych tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stron internetowych, publicznych profili na portalach społecznościowych i/lub
 • firm/agencji zewnętrznych, które na podstawie zawartych z nami umów przekazały nam Pani/Pana dane.

 Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest HYDRO-ELEKTRA Adrian Lobermajer z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomska 122/II/6 NIP: PL 626-250-13-2 1; Regon: 240843907, prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

 Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: HYDRO-ELEKTRA Adrian Lobermajer, ul. Bytomska 122/II/6; 41-940 Piekary Śląskie lub e-mail: rodo@hydroelektra.pl lub tel. +48 883-783-451.

 Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

Podstawą przetwarzania danych osobowych są umowy kupna-sprzedaży, umowy o współpracy, umowy/zlecenia serwisu, umowy usług i inne umowy oraz zamówienia. Celem przetwarzania danych jest sprzedaż, obsługa posprzedażowa, realizacja umów/zamówień, przyjęcie lub wydanie towaru, a także prawnie uzasadniony interes administratora m.in. utrzymywanie relacji biznesowych, oferowanie produktów i usług bezpośrednio, marketing produktów lub usług, archiwizowanie danych osobowych, które następuje po wygaśnięciu umowy.

 Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Jako Administrator, przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 • imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe, nazwa firmy.

Jednocześnie informujemy, że nie przetwarzamy szczególnych kategorii Pani/Pana danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj.: nie przetwarzamy danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych, w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby, a także danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

 Odbiorcy danych osobowych

Jako Administrator, możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

zaufanym podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie prawnicze, firmy kurierskie.

 Transfer danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Jako Administrator nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych osobowych

Jako Administrator, przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.

W przypadku:

 • wyrażonej zgody – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • zawarcia umowy – przez czas niezbędny do jej wykonania, a następnie w innych, zgodnych z prawem celach, np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, czyli przez okres wskazany w przepisach prawa,
 • archiwizacji danych osobowych, która następuje po wygaśnięciu umowy – przez okres wskazany przepisami prawa,
 • wypełnienia obowiązku prawnego/podatkowego ciążącego na naszej Firmie, wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa do momentu wypełnienia przez naszą Firmę, obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • realizowania prawnie uzasadnionych interesów – do momentu ich wypełnienia lub wniesienia Pani/Pana sprzeciwu.

 Dostęp do danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • usunięcia Pani/Pana danych osobowych oraz bycia zapomnianym,
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@hydroelektra.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: HYDRO-ELEKTRA Adrian Lobermajer ul. Bytomska 122/II/6; 41-940 Piekary Śląskie.

 Wymóg podania danych osobowych

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy, w niektórych przypadkach, ponieważ wymaga tego przepis prawa lub jest to niezbędne do zawarcia umowy. Zastrzegamy również, że w przypadku braku lub odmowy podania danych osobowych, możemy odmówić zawarcia z Panią/Panem umowy lub rozwiązać taką umowę, jeżeli wyrazi Pani/Pan sprzeciw w zakresie przetwarzania tych danych.

 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Piekary Śląskie, 25.05.2018r.
HYDRO-ELEKTRA Adrian Lobermajer

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej...